Noskatieties video prezentāciju par

JAUNO SPECIĀLISTU NODARBINĀTĪBAS PROGRAMMU


Darbam nepieciešamo iemaņu apgūšana uzņēmuma vidē ir profesionālās izglītības forma, kurā praktiskās iemaņas tiek padziļināti apgūtas reālā darba vidē - uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības iestādē. Teorētisko  zināšanu apgūšanu nodrošina profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Zinātnes un  inovāciju parks" (turpmāk - Izglītības iestāde), īstenojot zināšanu apgūšanu tālmācībā, procentuāli liekot uzsvaru uz praktisko zināšanu apgūšanu uzņēmuma vidē.

Izglītības programma tiek īstenota uzņēmumā, izglītojamajam veicot pilnas vai nepilnas slodzes darbu izvēlētajā profesijā, gūstot praktiskās zināšanas un darbam nepieciešamās iemaņas. Nodarbinātības programmu īsteno no 6 – 12 mēnešiem vai pēc uzņēmuma ieskatiem. Programma dod darba devējam iespēju pārbaudīt un profesionāli sagatavot potenciālo darbinieku pirms darba  attiecību uzsākšanas.

Praktisko iemaņu apgūšana ir programmas galvenais uzdevums. Programmas pamatā ir praktisko darbu veikšanas uzņēmumā (90%) un teorētisko kursu apgūšanas (10%). Praktisko darbu veikšanu un apmācības, kuras nepieciešamas, lai veiktu praktiskos darbus nodrošina uzņēmums. Teorētisko apmācību nodrošina Izglītības iestāde, to īstenojot tālmācībā. Apmācība tālmācībā tiek īstenota ārpus darbības uzņēmumā, praktikantam pašam izvēloties sev piemērotāko mācību laiku. Izglītības iestāde tālmācībā nodrošina kursus, kuri ir piemēroti plašam praktikantu lokam, piemēram:
1. Darba meklēšana un sevis prezentēšana;
2. Lietišķā etiķete darba vidē;
3. Profesionālā komunikācija;
4. Darba aizsardzības pamati;
5. Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā.
6. U.c.

Programmas pamata uzdevums ir radīt apstākļus, lai uzņēmumi būtu ieinteresēti savā darbībā iesaistīt darbiniekus bez pieredzes, apmācīt tos un dot iespēju gūt praktiskās iemaņas.

Programmas mērķa grupa ir jauni cilvēki  no 18 – 29 gadiem. Galvenā programmas mērķa grupa ir jaunieši, kuri mācās pēdējā kursā, ir pabeiguši mācības (vai pārtraukuši) un vēlas uzsāk darba attiecības, bet praktiskās darba pieredzes trūkuma dēļ tas praktiski nav iespējams. 

Dalībai Programmā var pieteikties jaunie speciālisti kuri:

  • ir ieguvuši vidusskolas diplomu;
  • apgūst profesionālo vai augstāko izglītību akreditētā mācību iestādē;
  • pabeiguši (vai pārtraukuši) mācības akreditētā mācību iestādē;

Potenciālo darbinieku jeb praktikantu piesaisti (izsludina vakanci, veic praktikantu meklēšanu, sadarbībā ar citām izglītības iestādēm) īsteno Izglītības iestāde, bet tā kā Izglītības iestāde nepārzina uzņēmuma darbības jomu, piesaistīto praktikantu izvēli un atlasi galarezultātā veic uzņēmums.

Potenciālo darbinieku jeb praktikantu piesaisti (izsludina vakanci, veic atlasi) īsteno uzņēmums, jo Izglītības iestāde nepārzina darbības jomu, kurā uzņēmumam ir nepieciešami darbinieki. Izglītības iestāde var veikt potenciālo darbinieku iesaisti, bet to izvēli atlasē veic uzņēmums. Praktikantu vietu skaitu nosaka uzņēmums.

Programmas īstenošanas dokumentāciju sagatavo Izglītības iestāde, kas atbrīvo uzņēmumu no ievērojama daudzuma dokumentācijas sagatavošanas. Arī Valsts Ieņēmumu Dienestam par nodarbinātiem praktikantiem gada beigās ziņo Izglītības iestāde nevis uzņēmums.

Programmas īstenošanas laikā praktikanti saņem stipendiju, kuru finansē uzņēmums un kas tiek izmaksāta uz noslēgtā  sadarbības līguma pamata. Jāņem vērā, ka stipendijas netiek apliktas ar nodokļiem un līdz ar to nenodrošina praktikantam sociālās garantijas (t.i. pabalsti, slimības lapas, apmaksāts atvaļinājums u.c. garantijas), ko saņemtu likuma kārtībā darbinieks ar darba līgumu , bet lai to kompensētu, Programmu īstenojošā Izglītības iestāde veic praktikantu apdrošināšanu. Stipendijas apmēru nosaka pats uzņēmums, Stipendijas apmērs nevar pārsniegt 2 minimālo algu apmēru.

Uzņēmums finansē praktikanta stipendijas izmaksāšanas izdevumus. Izglītības iestāde reizi mēnesī  piestāda uzņēmumam rēķinu par Programmas īstenošanas izmaksu segšanu. Stipendiju izmaksā  Izglītības iestāde atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.385 „Par fondiem un starptautiskajām  izglītības un sadarbības programmām” un Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātajam stipendiju nolikumam LUZIP-299.

Programmas īstenošanu uzņēmums var pārtraukt, ja uzskata, ka apmācāmais ir saņēmis pietiekošas praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas, lai noslēgtu darba līgumu. Pārtraukt apmācības un neturpināt sadarbību ar apmācāmo uzņēmums var arī gadījumā, ja uzskata, ka apmācāmais nav perspektīvs darbinieks. Arī apmācāmais var pārtraukt apmācības pēc paša vēlēšanās.

Izglītības iestāde nodrošinās uzņēmuma atbalstu visā Programmas īstenošanas periodā, izveidojot un sakārtojot visu dokumentāciju, nodrošinot konsultācijas un atbalstuUzņēmums saņems metodisko materiālu, kā realizēt apmācības procesu, sasniedzot labākos rezultātus.

Galvenie uzņēmuma ieguvumi ir iespēja sagatavot un pārbaudīt potenciālos darbiniekus, padarot šo procesu vienkārši īstenojamu un samazinot izdevumus minētā procesa īstenošanai.

Lai uzsāktu Programmas īstenošanu, uzņēmumam ir jāizpilda kontaktu forma, kura atrodas zemāk:

Pieteikšanās