Privātuma politika


Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks”, vienotais reģ. Nr. 40008191808, juridiskā adrese Peldu iela 32/24, Liepāja, LV-3401, tālrunis 20004399 (turpmāk – Nodibinājums).

Nodibinājuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@inovacijuparks.lv vai info@nodarbinatiba.lv

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Nodibinājums veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos un Nodibinājuma tīmekļa vietnē www.nodarbinatiba.lv.

2. Nodibinājums piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Nodibinājums personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Nodibinājums veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Nodibinājuma norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. Nodibinājuma sīkdatņu politika ir pieejama Nodibinājuma tīmekļa vietnes sadaļā "Sīkdatņu politika".

Personas datu kategorijas

5.    Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Nodibinājuma rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Nodibinājums lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

5.1.    identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

5.2.    kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

5.3.    profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;

5.4.    dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;

5.5.    dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība;

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

6. Nodibinājums veic personas datu apstrādi:

6.1. lai īstenotu projektus un izglītības programmas

6.2. lai izvērtētu un apstiprinātu potenciālos un esošos projektu īstenošanas personālu

6.3. lai izvērtētu un apstiprinātu potenciālos un esošos izglītības programmu dalībniekus

6.4. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;

6.5. lai nodrošinātu dokumentu apriti Nodibinājumā;

6.6. lai apzinātu Nodibinājuma klientus, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;

6.7. lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību;

6.8. sabiedrības informēšanas nolūkos;

6.9. Nodibinājum tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

6.10. Nodibinājuma klientu un/vai Nodibinājuma interešu aizsardzība.

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

7.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Nodibinājuma saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

7.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

7.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Nodibinājuma un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Nodibinājuma leģitīmās intereses.

8. Nodibinājuma leģitīmās intereses ir:

8.1. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

8.2. nodrošināt līguma saistību izpildi;

8.3. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot un tīmekļa vietnē;

8.4. veikt klientu aptauju par Nodibinājuma darbību;

8.5. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

8.6. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;

8.7. kontrolēt piekļuvi Nodibinājuma telpām, nodrošinot Nodibinājuma infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērst, atklāt un izmeklēt Nodibinājumam, tā darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzību, novērst vai atklāt fiziskus draudus Nodibinājuma darbinieku un apmeklētāju drošībai.

Personas datu aizsardzība

9. Nodibinājums aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Nodibinājumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

9.2. ugunsmūris;

9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

9.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

10.    Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

10.1. tiesībsargājošajām iestādēm;

10.2. auditoriem, juriskonsultiem vai citiem Nodibinājuma personas datu apstrādātājiem;

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

12. Personas dati tiek apstrādāti Peldu ielā 32/34, Liepājā, LV-3401

Glabāšanas periods

13. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, Nodibinājuma leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Nodibinājuma klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Nodibinājumā.

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Nodibinājumam piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Nodibinājums veic, pamatojoties uz Nodibinājuma likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.


Nodibinājums ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Nodibinājuma tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika".