Darba devējiem

Jauno speciālistu nodarbinātības programma nodrošina iespēju jebkuram uzņēmumam sagatavot sev nepieciešamos darbiniekus izmantojot darba vidē balstītu apmācību iespējas. Programmā var iesaistīties SIA, AS, ZS, biedrības, nodibinājumi u.c.

 

Noskatieties video prezentāciju par

JAUNO SPECIĀLISTU NODARBINĀTĪBAS PROGRAMMU


Darba vidē balstītas apmācības ir profesionālās izglītības forma, kurā praktiskās iemaņas tiek apgūtas reālā darba vidē - uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības iestādē. Teorētisko zināšanu apgūšanu nodrošina profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Zinātnes un inovāciju parks" (turpmāk - Izglītības iestāde), īstenojot zināšanu apgūšanu tālmācībā.

Izglītības programma tiek īstenotas uzņēmumā, izglītojamajam veicot pilnas vai nepilnas slodzes darbu izvēlētajā profesijā, gūstot praktiskās zināšanas un darbam nepieciešamās iemaņas. Apmācību programmu (turpmāk – Programma) īsteno no 1 – 6 mēnešiem, pēc uzņēmuma ieskatiem.  Programmas īstenošanas laikā izglītojamais, kā jebkurš darbinieks, veic uzdotos darbus, apgūstot profesijai nepieciešamās praktiskās iemaņas. Programma dod darba devējam iespēju gan apmācīt, gan pārbaudīt potenciālo darbinieku pirms darba attiecību uzsākšanas.

Praktisko iemaņu apgūšana ir programmas galvenais uzdevums. Programmas pamatā ir praktisko darbu veikšanas uzņēmumā (90%) un teorētisko kursu apgūšanas (10%). Praktisko darbu veikšanu un apmācības, kuras nepieciešamas, lai veiktu praktiskos darbus nodrošina uzņēmums. Teorētisko apmācību nodrošina Izglītības iestāde, to īstenojot tālmācībā. Apmācība tālmācībā tiek īstenota ārpus darbības uzņēmumā, praktikantam pašam izvēloties sev piemērotāko mācību laiku. Izglītības iestāde tālmācībā nodrošina kursus, kuri ir piemēroti plašam praktikantu lokam, piemēram:
1. Darba meklēšana un sevis prezentēšana;
2. Lietišķā etiķete darba vidē;
3. Profesionālā komunikācija;
4. Darba aizsardzības pamati;
5. Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā.
6. U.c.

Programmas pamata uzdevums ir radīt apstākļus, lai darba devēji būtu ieinteresēti sava uzņēmuma darbībā iesaistīt darbiniekus bez pieredzes, apmācīt tos un dot iespēju gūt praktiskās iemaņas.

Programmas mērķa grupa ir jauni cilvēki  no 18 – 29 gadiem, kuri mācās vai ir pabeiguši mācības. Galvenā programmas mērķa grupa ir jauni cilvēki, kuri ir pabeiguši mācības (vai pārtraukuši) un vēlas uzsāk darba attiecības, bet praktiskās darba pieredzes trūkuma dēļ, darba devēji tos neņem darbā. Kā arī Programmā var iesaistīt jaunus cilvēkus kuriem ir darba pieredze, bet kuri grib uzsāk savas darba gaitas profesijā, kurā tiem trūkst praktiskās iemaņas.

Potenciālo darbinieku jeb praktikantu piesaisti (izsludina vakanci, veic atlasi) īsteno uzņēmums, jo Izglītības iestāde nepārzina darbības jomu, kurā uzņēmumam ir nepieciešami darbinieki. Izglītības iestāde var veikt potenciālo darbinieku iesaisti, bet to izvēli atlasē veic uzņēmums. Praktikantu vietu skaitu nosaka uzņēmums.

Potenciālo darbinieku jeb praktikantu piesaisti (izsludina vakanci, veic atlasi) īsteno uzņēmums, jo Izglītības iestāde nepārzina darbības jomu, kurā uzņēmumam ir nepieciešami darbinieki. Izglītības iestāde var veikt potenciālo darbinieku iesaisti, bet to izvēli atlasē veic uzņēmums. Praktikantu vietu skaitu nosaka uzņēmums.

Programmas īstenošanas dokumentāciju sagatavo Izglītības iestāde, kas atbrīvo uzņēmumu no ievērojama daudzuma dokumentācijas sagatavošanas, kā tas ir citās līdzīga rakstura programmās.

Programmas īstenošanas laikā apmācāmie saņem stipendiju, kura tiek izmaksāta uz noslēgtā stipendijas līguma pamata. Jāņem vērā, ka stipendijas netiek apliktas ar nodokļiem un nenodrošina sociālās garantijas, bet lai to kompensētu, Programmu īstenojošā Izglītības iestāde veic apmācāmo apdrošināšanu. Stipendijas apmēru nosaka pats uzņēmums, Izglītības iestāde var sniegt tikai ieteikumus. Stipendijas apmērs nevar pārsniegt 2 minimālo algu apmēru.

Uzņēmums finansē praktikanta stipendijas izmaksāšanas izdevumus. Izglītības iestāde reizi mēnesī piestāda uzņēmumam rēķinu par Programmas (apmācību) īstenošanas izmaksu segšanu.  Rēķina summa tiks izlietota stipendijas izmaksai praktikantam, kā arī lai segtu izglītības programmas īstenošanas izmaksas. Izglītības programmas īstenošanas izmaksas vidēji sastāda 20% no piestādītā rēķina summas. Cita veida izdevumi uzņēmumam nav jāsedz.

Stipendiju izmaksā Izglītības iestāde atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.385 „Par fondiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām” un Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātajam stipendiju nolikumam LUZIP-299. Stipendijas apmēru nosaka uzņēmums, bet stipendijas maksimālā summa vienam praktikantam nevar pārsniegt 860 EUR.

Programmas īstenošanu uzņēmums var pārtraukt, ja uzskata, ka apmācāmais ir saņēmis pietiekošas praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas, lai noslēgtu darba līgumu. Pārtraukt apmācības un neturpināt sadarbību ar apmācāmo uzņēmums var arī gadījumā, ja uzskata, ka apmācāmais nav perspektīvs darbinieks. Arī apmācāmais var pārtraukt apmācības pēc paša vēlēšanās.

Izglītības iestāde nodrošinās uzņēmuma atbalstu visā Programmas īstenošanas periodā, izveidojot un sakārtojot visu dokumentāciju, nodrošinot konsultācijas un atbalstuUzņēmums saņems  metodisko materiālu, kā realizēt apmācības procesu, sasniedzot labākos rezultātus.

Galvenie uzņēmuma ieguvumi ir iespēja sagatavot un pārbaudīt potenciālos darbiniekus, padarot šo procesu vienkārši īstenojamu un samazinot izdevumus minētā procesa īstenošanai.

Lai uzsāktu Programmas īstenošanu, uzņēmumam ir jāizpilda kontaktu forma, kura atrodas zemāk:

Pieteikšanās